• Zorg dat je tijdens je stand-by periode bereikbaar bent of bel in ieder geval binnen 10 minuten terug.
 • Op een stand-by dag kun je in principe direct ingezet worden op een opdracht of uitgenodigd worden voor een voorstelgesprek. Heb je privézaken te regelen, neem dan een vrije dag.
 • Het zou kunnen dat wij tijdens je stand-by periode een beroep op je doen voor diverse werkzaamheden op het Support Office.
 • Neem regelmatig contact op met je regiodirecteur.
 • Wees creatief en onderneem initiatieven om je contracturen optimaal in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden bij je opdrachtgever op een andere afdeling.

Een stand-by periode is bij uitstek een periode om jezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen bijvoorbeeld door trainingen te volgen uit ons trainingsprogramma of via ons Public Support Academy.

Klik hier voor meer informatie over jouw rol als Supporter binnen Public Support!

We kennen meerdere soorten verlof: de ‘gewone’ verlofdagen, algemeen erkende feestdagen, aanwijsbare vrije dagen, bijzonder verlof, kort- en langdurend zorgverlof, onbetaald verlof, calamiteitenverlof en zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Jouw vakantie doorgeven kan aan de afdeling commercial support via cs@publicsupport.nl. Zij kunnen tijdens jouw afwezigheid jouw urenstaten insturen voor je.
Bijzonder verlof vraag je aan bij de afdeling people& support via hr@publicsupport.nl.

Vergeet niet om verlof, welke soort dan ook, altijd af te stemmen met jouw regiodirecteur en de opdrachtgever.

Verlofdagen
Het aantal verlofdagen waar je recht op hebt staat vermeld in jouw arbeidsovereenkomst. Jouw huidige saldo kun je terugvinden in Casemaster.

Verlofdagen meenemen naar volgend jaar kan. Wij stellen hier in principe een maximum aan van 5 verlofdagen. Wil je meer dagen meenemen, omdat je weinig verlofdagen op hebt kunnen nemen of een lange vakantie gepland hebt staan in het opvolgende jaar? Overleg dit dan met je regiodirecteur.

Het is tevens mogelijk om verlofuren bij ons te kopen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met people& support of je regiodirecteur.

Algemeen erkende feestdagen
Public Support en jouw opdrachtgever zijn gesloten op de algemeen erkende feestdagen, te weten: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.
Daarnaast is één keer in de 5 jaar (2025, 2030, 2035) 5 mei een erkende feestdag.
Deze dagen kun je in je urenstaat invullen in een aparte kolom, en gaan uiteraard niet van je verlofsaldo af.

Aanwijsbare vrije dagen
Wij mogen jaarlijks maximaal 5 verplichte verlofdagen aanwijzen. Ieder jaar, uiterlijk in december, laten we je weten welke dagen voor het volgend jaar zijn aangewezen.
Daarnaast mogen we plaatselijke feestdagen aanwijzen als verplichte verlofdag. Denk hierbij aan 3 oktober in Leiden en carnaval in het zuiden.
De aanwijsbare vrije dagen moeten in jouw urenstaat ingevuld worden als verlofdag en gaan van jouw totaalsaldo af.

Bijzonder verlof
Je hebt recht op bijzonder verlof met behoud van salaris in de volgende gevallen:

 • Bij verhuizing van je eigen huishouden: twee aaneengesloten werkdagen per jaar.
 • Bij ondertrouw: op de betreffende werkdag.
 • Bij huwelijk of bij registratie van de partner in de zin van de Wet op partnerregistratie:
  Bij je eigen huwelijk of registratie: twee werkdagen inbegrepen de dag van het huwelijk c.q. de dag van registratie.
  Bij het huwelijk of registratie van een bloed- of aanverwant in de eerste en tweede graad: de dag van het huwelijk c.q. de dag van registratie.
 • Bij overlijden:
  Van echtgeno(o)t(e), relatiepartner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, ouders van relatiepartner, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen en kinderen van relatiepartner: ten hoogste vier aaneengesloten werkdagen.
  Van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: ten hoogste twee werkdagen.
  Van echtgeno(o)t(e) van schoonzuster of zwager: ten hoogste één werkdag.
 • Bij bevalling van de echtgenote of relatiepartner: eenmalig het aantal contracturen per week (op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind).

Mocht het belang van Public Support c.q. opdrachtgever in het geding komen, dan kan hiervan worden afgeweken.

Twijfel je of je recht hebt op bijzonder verlof, en hoeveel dagen? Mail of bel dan gerust met de afdeling people& support. We helpen je graag.

Zorgverlof
Je hebt recht op zowel kortdurend als langdurend zorgverlof. Dit verlof kun je gebruiken om een zieke in jouw naaste omgeving te verzorgen. Voorwaarde is wel, dat jij de enige bent die deze zieke kan verzorgen. Voor iemand die in het ziekenhuis ligt, kun je bijvoorbeeld geen zorgverlof opnemen. Als je zorgverlof wilt opnemen, overleg dit dan met jouw regiodirecteur.

Aan zorgverlof zit een maximum van op te nemen uren per jaar.

Bij kortdurend zorgverlof is dit maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat je per week werkt.

Bij langdurend zorgverlof is dit maximaal 6 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat je per week werkt.

Tijdens kortdurend zorgverlof ontvang je 70% van je salaris. De leaseauto mag je tijdens een periode van kortdurend zorgverlof blijven gebruiken.

Langdurend zorgverlof is onbetaald. Over deze uren bouw je geen vakantiegeld en pensioen op. Ook moet de leaseauto worden ingeleverd, als de periode langdurend zorgverlof aaneengesloten is. Dit, omdat je tijdens deze periode geen salaris krijgt, en er dus geen afdracht voor het privégebruik kan plaatsvinden.

Onbetaald verlof
Het kan zijn dat je een periode onbetaald verlof op wilt nemen. Overleg dit altijd met je regiodirecteur.
Aan het opnemen van onbetaald verlof zitten (financiële) gevolgen.

 • Jouw leaseauto moet worden ingeleverd. Dit, omdat er geen salaris is waarop het privégebruik kan worden ingehouden, en omdat er niet gewerkt wordt. We zorgen er uiteraard voor dat er voor jou weer een leaseauto klaar staat wanneer je terug bent van jouw onbetaalde verlof.
 • Tijdens de periode van onbetaald verlof stopt de opbouw van jouw pensioen.
 • Jouw jaarinkomen daalt, wat gevolgen kan hebben voor inkomensafhankelijke regeling zoals toeslagen en uitkeringen. Ook kan het zijn dat bepaalde tegemoetkomingen vervallen, omdat je vrijwillig afstand doet van inkomen.
 • Je bouwt tijdens jouw onbetaald verlof geen vakantiedagen en vakantiegeld op.
 • Als je ziek wordt tijdens het verlof, heb je geen recht op loondoorbetaling, omdat je tijdens deze periode geen loon ontvangt. Je ontvangt tevens geen ziektewetuitkering, omdat er nog wel een dienstverband met ons bestaat. Het kan dus zijn dat je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten. Mocht je ziek worden tijdens je verlof, dan kan het onbetaald verlof uiteraard in overleg direct stopgezet worden.

Je krijgt bij het opnemen van onbetaald verlof vanuit people& support een schriftelijke bevestiging met alle gevolgen nogmaals op een rij.

Calamiteitenverlof
Bij spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zijn dat je in aanmerking komt voor calamiteitenverlof. Afhankelijk van de situatie kan dit verlof van een paar uur tot een paar dagen duren. Overleg per situatie met je regiodirecteur of je calamiteitenverlof kan opnemen.

Zwanger & (partner)verlof
Ben jij of is je partner zwanger? Gefeliciteerd! Bij zwangerschap informeer je tijdig je regiodirecteur. Daarnaast verzoeken wij je om de officiële zwangerschapsverklaring naar People& Support te mailen.

Voor informatie over zwangerschaps-, partner- en ouderschapsverlof verwijzen we je graag naar de website van de rijksoverheid en de afdeling people& support. Je krijgt van ons een brief met alle benodigde informatie en aanvraagformulieren voor (eventueel) partner- en ouderschapsverlof.

 

Support Office 28 december 2022

Uiteraard houden wij ons tijdens ons werk aan de wet en de gedragscode zoals deze geldt bij de opdrachtgever en bij Public Support.

(Vertrouwelijke) informatie
Het al dan niet met opzet ‘lekken’ van vertrouwelijke informatie is verboden. Ook is zorgvuldigheid geboden bij het bewaren van stukken en geven van je inloggegevens aan derden.
Wees je ervan bewust dat informatie die via e-mail of internet verspreid wordt relatief eenvoudig toegankelijk is voor anderen. Daarom verzoeken we je voldoende maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

In principe onthoud je je van contacten met de pers. Mochten er tijdens je opdracht geautoriseerde contacten met de pers zijn, realiseer je dan welke impact externe uitlatingen kunnen hebben. Overleg vooraf altijd met de opdrachtgever en met onze directie.

Aannemen van geschenken/incidentele vergoedingen
Er kunnen bij je opdrachtgever afspraken bestaan over registratie en verdeling van geschenken. Informeer hiernaar in voorkomende gevallen en je houdt je aan de regels van de opdrachtgever. Als je een geschenk aangeboden krijgt, informeer dan ook je regiodirecteur.

Uitnodigingen voor reizen, verblijven, evenementen en excursies
Het komt voor dat bedrijven hun relaties trakteren op een bezoek aan een evenement, bijvoorbeeld Sail, een interland voetbalwedstrijd of een reis. Het zou kunnen dat het voor jou, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, goed is een evenement bij te wonen. Overleg in dit soort gevallen altijd met je opdrachtgever en je regiodirecteur.

Gebruik eigendommen van Public Support c.q. opdrachtgever
Het is niet toegestaan gebruik te maken van eigendommen van Public Support of van de opdrachtgever anders dan die strikt voor jou bestemd zijn.

Gebruik internet, e-mail, (mobiele) telefoon en kopieermachine
Vaak krijg je bij een opdrachtgever een werkaccount van de organisatie. Het is niet de bedoeling dat je vanuit dit account privéaangelegenheden regelt. E-mails aan je regiodirecteur en/of people&- of commercial support kunnen vanaf je Public Support-account worden verstuurd.

Het is niet toegestaan via welk medium dan ook teksten en plaatjes te verspreiden die in strijd zijn met de wet of de goede zeden.

Ongewenste omgangsvormen
Je stelt je zakelijk en professioneel op en je bent je bewust van je handelingen en uitingen. Ervaar je zelf ongewenste omgangsvormen, meld dit dan direct bij je regiodirecteur, de directie of de externe vertrouwenspersoon (zie ook deze pagina).

Privé activiteiten tijdens uitoefening van de opdracht
Privé activiteiten zijn niet toegestaan tijdens uitoefening van het werk. Bij dringende zaken vraag je vooraf toestemming aan je regiodirecteur en informeer je, indien van toepassing, je opdrachtgever.

Roken, drugs en alcohol
Roken tijdens het werk is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes en na overleg met je opdrachtgever. Wanneer er een rookverbod geldt, dan houd je je daaraan. Roken doe je in je eigen tijd en niet tijdens declarabele uren. Het gebruik van alcohol, drugs en andere verdovende middelen of het onder invloed zijn daarvan tijdens werkuren en woon-werkverkeer is niet toegestaan en we verwijzen voor verdere informatie naar ons Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. Deze is hier te vinden.

Kleding
Je bent tijdens het uitoefenen van het werk zakelijk en verzorgd gekleed met een neutrale uitstraling (d.w.z. zonder uitingen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen).

Na je indiensttreding ontvang je per e-mail inloggegevens voor Casemaster.

In Casemaster kun je:

 • Je urenstaten invullen en insturen.
 • Mogelijke leads invoeren.
 • Jouw declaraties insturen.
 • Jouw loonstroken inzien en downloaden.
 • Jouw vakantiesaldo bekijken.

Urenstaten
Onder het tabblad ‘Urenstaten’ kun jij wekelijks je urenstaten invullen en insturen. Daarnaast kun je hier leads voor (eventueel bonuswaardige) opdrachten invoeren. Meer informatie hierover vind je hier.

Mijn gegevens
In ‘Mijn gegevens’ onder ‘Mijn Public Support’ kun je jouw gegevens inzien zoals deze bekend zijn bij people&  support.
Het gaat dan om bijvoorbeeld:

 • NAW gegevens.
 • Contract- en autogegevens.
 • Vanuit het systeem verstuurde e-mails en documentatie.
 • Loonstroken.
 • Jaaropgaves.
 • ICE* gegevens (*In Case of Emergency).
 • Declaraties.

Wanneer je deze pagina opent, kom je altijd op een tussenscherm terecht waarbij nogmaals wordt aangegeven dat je via de button je gegevens kunt inzien. Dit hebben wij ingebouwd om te voorkomen dat je per ongeluk op deze pagina terechtkomt en je in een omgeving zit waar het niet gewenst is dat deze informatie direct verschijnt.

Klopt jouw informatie niet? Geef dit dan door aan de afdeling people& support via hr@publicsupport.nl.

 

 

 

 

 

 

Leaseautoregeling

Wij stellen voor elke medewerker een handgeschakelde leaseauto ter beschikking. Een automaat is mogelijk bij medische redenen of in het geval jij alleen in het bezit bent van een automatenrijbewijs.

Mocht je geen gebruik maken van onze leaseauto dan verwachten wij dat je zelf voor een auto zorgt die representatief en betrouwbaar is.

1. Algemeen
Voor het gebruik van de leaseauto teken je een berijdersovereenkomst. Deze krijg je toegestuurd van de afdeling people& support.

De auto kan een gebruikte of een nieuwe leaseauto zijn. Dit is afhankelijk van het aanbod dat beschikbaar is op het moment dat je de leaseauto gaat rijden. De beslissing hierover ligt bij Public Support.

Indien je gebruik maakt van de leaseauto, kun je geen gebruik maken van de kilometervergoeding van € 0,23 per zakelijk gereden kilometer.

Wij werken samen met de leasemaatschappij Athlon. Athlon heeft een website waar veel gestelde vragen zijn te vinden:

https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-leaseauto/rijden/veel-gestelde-vragen.

2. Fiscale en financiële aspecten
Privé gebruik
Je kunt ervoor kiezen om de auto zowel zakelijk als privé te gebruiken. Bij privégebruik is het toegestaan om ca. 12.000 privékilometers per jaar te maken, bovenop de zakelijk gereden kilometers. Bij extreem privégebruik zal de gemiddelde prijs per kilometer van de betreffende auto worden opgevraagd bij de leasemaatschappij en door Public Support verrekend worden boven de eerste 12.000 kilometer.

Als je de leaseauto ook privé wilt gebruiken dan zijn er 2 zaken waar je financieel rekening mee moet houden:

·         Er wordt door ons een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage voor privégebruik wordt jaarlijks door Public Support vastgesteld en is afhankelijk van het aantal contracturen.

·         Daarnaast is er sprake van een wettelijke fiscale bijtelling. De eigen bijdrage wordt verrekend met de fiscale bijtelling.

Alleen zakelijk gebruik
Als je kiest om alleen zakelijke kilometers met de leaseauto te rijden, mag je maximaal 500 privékilometers per kalenderjaar rijden. Je moet hiervoor een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen bij de Belastingdienst, waarvan wij zo spoedig mogelijk een kopie willen ontvangen via hr@publicsupport.nl.

Bij de keuze voor alleen zakelijk gebruik (oftewel geen privégebruik) moet je voor eigen gebruik een rittenadministratie bijhouden. Hiermee kun je, wanneer de Belastingdienst hiernaar vraagt, bewijzen dat je de toegestane 500 kilometer privégebruik niet hebt overschreden. Als achteraf blijkt dat je tóch te veel privékilometers hebt gereden, dan zijn de fiscale consequenties voor jou.

Wijzigen van alleen zakelijk gebruik naar privégebruik en vice versa
Per 1 januari van elk kalenderjaar kun je de keuze voor alleen zakelijk gebruik of privégebruik van de leaseauto wijzigen. Vraag uiterlijk 1 november de ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan bij de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor de intrekking van de ‘verklaring geen privégebruik auto’.

Als je de keuze wilt maken om te wisselen, geef dit dan direct door aan people& support. Zodra je de bevestiging van de Belastingdienst hebt ontvangen, ontvangen we deze ook graag.

Voor meer informatie over zakelijk of privé rijden kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

3. Gebruik van de leaseauto
Wie mag er in de leaseauto rijden?
De auto mag ook, incidenteel, worden bestuurd door je gezinsleden en voor zakelijk gebruik door Public Support collega’s. Uiteraard moet iedereen die de auto bestuurt een geldig rijbewijs hebben.

Het is verboden de auto aan anderen dan de hiervoor genoemde derden ter beschikking te stellen en/of in enige vorm personen of goederen tegen betaling te vervoeren.

Wat mag er niet?
Je mag niet rijden onder invloed van alcoholhoudende drank of een ander bedwelmend middel. Je mag de leaseauto niet gebruiken voor snelheids-, prestatie-, of betrouwbaarheidsritten c.q. het rijden op gesloten circuits of het geven van rijlessen.
Je mag in de leaseauto absoluut niet roken.

Eventuele schade en/of reinigingskosten als gevolg van het overtreden van bovenstaande komt voor jouw rekening.

Navigatiesysteem
Het updaten van het ingebouwde navigatiesysteem wordt niet door Public Support vergoed.
Voor zover sprake is van een navigatiesysteem dat is gekoppeld aan het internet (denk aan Google Maps), worden de (telefoon) kosten hiervoor vergoed middels jouw internetvergoeding.

4. Brandstof
Je ontvangt bij de leaseauto een brandstofpas met pincode. Je tankt Euro 95/E10, de standaard brandstof voor de leaseauto. Overige brandstoffen komen voor eigen rekening. Bij iedere tankbeurt ben je verplicht de correcte kilometerstand invoeren. We vragen regelmatig brandstofoverzichten op bij Athlon, zodat we eventuele afwijkingen op tijd kunnen signaleren.
Als bij het tanken je brandstofpas niet wordt geaccepteerd, dan verzoeken wij je om het bedrag zelf voor te schieten. Je kunt vervolgens de kassabon declareren bij Public Support. Wij betalen wekelijks declaraties uit.

Het spreekt voor zich dat de brandstofpas alleen wordt gebruikt voor de leaseauto die wij ter beschikking hebben gesteld.

Vloeistoffen, zoals olie en ruitenwisservloeistof, kunnen gratis worden bijgevuld bij de Toyota dealer en bij het Athlon Service Center. Voor het aanschaffen van deze vloeistoffen bij een benzinestation mag je eventueel ook de brandstofpas gebruiken.

Losse antivriesspray wordt niet vergoed.

Brandstofpas verloren?

Bij verlies of diefstal van de brandstofpas dien je direct de leasemaatschappij te informeren. Daarnaast informeer je de afdeling people&  support via hr@publicsupport.nl.

5. Onderhoud
We verwachten dat je zorgt voor goed onderhoud van de auto en dat je er zuinig, netjes en verantwoordelijk mee omgaat.

Wat moet?
Je bent verplicht onderstaande voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten tijdig uit te laten voeren bij een erkende Toyota dealer, Profile, LeaseProf Service Center of bij een Athlon Service Center. Zorg ervoor dat je op tijd een afspraak maakt:

·         Bij de eerste 15.000 km òf na 1 jaar: kleine beurt.

·         Bij 30.000 km òf 2 jaar: grote beurt.

·         Bij 45.000 km òf 3 jaar: kleine beurt.

·         Bij 60.000 km óf 4 jaar: grote beurt.

·         Etc.

Het is naast de onderhoudsbeurten ook van groot belang dat je het olie- en vloeistoffenpeil volgens de door de fabrikant van de auto voorgeschreven intervallen controleert.

Het onderhoud aan je leaseauto plan je zoveel mogelijk in op je vrije dag.

Eventuele reparaties moet je tijdig uit laten voeren, zo voorkom je grote schades/reparaties.

Schade ontstaan door niet tijdig laten uitvoeren onderhoud
Mocht er schade aan je auto ontstaan door het niet goed onderhouden, dan zullen wij, afhankelijk van de schade, een eigen risico of de werkelijke kosten bij je in rekening brengen.

6. Vervangend vervoer
In principe zijn de kosten van vervangend vervoer voor eigen rekening, tenzij de reparatie of onderhoudswerkzaamheden langer dan een werkdag in beslag nemen. Tevens heb je recht op vervangend vervoer als je declarabel bent voor minstens 36 uur per week.

Plan het onderhoud of de reparatie zoveel mogelijk op jouw vrije dag.

Mocht je twijfelen of je in aanmerking komt voor vervangend vervoer, neem dan contact op met de afdeling people& support via hr@publicsupport.nl of 088 – 1204 120.

7. Stalling, wassen en poetsen
De kosten van het wassen, poetsen en stallen van de auto zijn voor eigen rekening, evenals de kosten van de onderhoudsmiddelen die je hiervoor gebruikt. We verwachten dat je je leaseauto regelmatig wast en stofzuigt, zodat deze er representatief uit blijft zien.

We verwachten dat je niet alleen het exterieur, maar ook het interieur onderhoudt. Hieronder valt bijvoorbeeld het voorkomen van nare geurtjes, schade en vlekken. Bij het inleveren van de auto volgen wij het advies van de Louwman dealer, met betrekking tot een eventuele reiniging van het interieur. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening.

8. Schade of diefstal
Wanneer je schade hebt aan je leaseauto, informeer dan zo spoedig mogelijk de leasemaatschappij en People& Support per e-mail, in ieder geval binnen 24 uur. Je bent verplicht de door de leasemaatschappij gegeven instructies voor het herstellen van de schade op te volgen. Mocht het schadeherstel langer duren dan 2 uur, dan kom je in aanmerking voor vervangend vervoer.

Lever binnen 48 uur na de schade het ingevulde en ondertekende Europees Schadeformulier in bij de leasemaatschappij. Een nieuw formulier kun je aanvragen bij Athlon. https://www.athlon.com/nl/mijn-leaseauto/rijden/schade/#FAQ
Via bovenstaande website kun je ook een online formulier downloaden en printen.

Een kopie van het ingevulde schadeformulier ontvangen wij graag via hr@publicsupport.nl.

Schade aan je leaseauto en/of het interieur van de auto als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid, is voor jouw rekening.

Per kalenderjaar wordt het eigen risico van één schade vergoed door Public Support. Bij een volgende schade komt het eigen risico voor jouw rekening.

Doe bij diefstal van de leaseauto direct aangifte bij de politie en informeer binnen 24 uur zowel de leasemaatschappij als people& support.
De aangifte kun je direct online doen via www.politie.nl, hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Een kopie van jouw aangifte ontvangen wij graag via hr@publicsupport.nl.

Wat te doen bij een lekke band?

Heb je een lekke band? Bel direct met de Driver Desk: 036 547 44 66.

9. Verzekering
De leaseauto is “WA volledig casco” verzekerd inclusief een inzittendenverzekering.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele rechtsbijstandverzekering. Voor vragen over de verzekering kun je terecht bij de leasemaatschappij.

Laat waardevolle zaken niet achter in je auto. Deze zijn niet verzekerd.

10. Met je leaseauto naar het buitenland
Rij je de auto zowel zakelijk als privé, dan kun je de leaseauto ook gebruiken voor reizen naar het buitenland (binnen Europa). Hierbij geldt dat het brandstofverbruik van buitenlandse privéreizen voor eigen rekening is. Tevens adviseren wij je om bij buitenlandse reizen een verzekering af te sluiten voor vervangend vervoer.

11. Boetes
Kosten en boetes als gevolg van verkeersovertredingen, strafbare feiten en/of het niet tijdig laten uitvoeren van de APK keuring zijn geheel voor eigen rekening. Word je auto in beslag genomen, dan zijn ook de daaruit voor Public Support en de leasemaatschappij voortvloeiende kosten voor jouw rekening.

Bezwaar maken
De salarisadministratie zal altijd de boete inhouden op je salaris. Als je bezwaar maakt (volgens de procedure vermeld op de beschikking) en deze wordt gegrond verklaard, dan zal de salarisadministratie het bedrag met de eerstvolgende salarisbetaling aan je terugbetalen.

12. Wanneer stopt het gebruik van je leaseauto?
De berijdersovereenkomst eindigt:

·         Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

·         Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen jou en Public Support eindigt.

·         Bij intrekking van je rijbewijs.

·         Indien jij door Public Support op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst.

·         Bij langdurig ziekte.

·         Bij onbetaald verlof.

Inleveren van je leaseauto
Bij beëindiging van de berijdersovereenkomst dien je je leaseauto, volgetankt, vrij van gebreken en schade én van binnen en buiten schoongemaakt, in te leveren op een door ons aan te geven locatie. Het kan voorkomen dat de auto bij jou thuis wordt opgehaald. De kosten hiervoor zijn voor Public Support. Eventuele kosten voor herstel of schoonmaak van de auto na het inleveren, zijn voor jouw rekening.

Bij het inleveren van de leaseauto moet je alle bijbehorende bescheiden inleveren:

·         De brandstofpas.

·         Onderhoud- en instructieboekje.

·         Kentekenbewijs.

·         Groene kaart (bij nieuwere leaseauto’s is deze online beschikbaar).

·         Twee sleutels (inclusief reservesleutel).

Bij het ontbreken van een van deze bescheiden worden de te maken kosten aan je doorberekend.

Bij de inname van de leaseauto wordt een innameformulier opgesteld. Op dit innameformulier wordt de algehele staat van de auto in het algemeen, de kilometerstand en de schades in het bijzonder genoteerd.

13. Geschillen
Bij verschil van mening ten aanzien van de toepassing en/of de interpretatie van deze regeling beslist de directie van Public Support.
Bij vragen waarop je het antwoord in deze regeling niet kunt vinden, kun je een e-mail sturen naar hr@publicsupport.nl.